Politolog Vladimir Gelman: Protesty proti mobilizaci režim v Rusku nezmění

Politolog Vladimir Gelman: Protesty proti mobilizaci režim v Rusku nezmění
Denikreferendum.cz | Zprávy

Jaká byla první reakce ruské společnosti na vyhlášení mobilizace? Proč ani nyní nevypukly v Rusku skutečně masové protesty? Ekonom Albert Hirschman ve své klasické knize Exit, Voice and Loyalty popsal, jak jednotlivci, firmy i celé státy reagují na krize všeho druhu. Dvěma základními strategiemi jsou aktivní odpor — v jeho pojetí voice, hlas — a exit, tedy únik.Pokud však nemluvíme o jednotlivcích, ale o celých komunitách, je vše mnohem složitější. Mobilizace zaskočila obrovské množství lidí, kteří teď hledají, jak reagovat na krizi, která ohrožuje je osobně, jejich rodiny a blízké. Rusové samozřejmě preferují strategii úniku. Jasným důkazem je skutečnost, že podle údajů listu Novaja Gazeta Rusko v posledních dnech opustilo více než čtvrt milionu lidí. Aktivní protesty naproti tomu zůstávají sporadickým jevem. Pro útěk do ciziny totiž stačí individuální akce, zatímco protesty vyžadují koordinaci a spolupráci. Ta v Rusku chybí. S určitými projevy protestu se setkáváme jen na lokální úrovni — v Dagestánu a na některých dalších místech.Proč právě v těchto lokálních komunitách vypukly ostré protesty? Je to tím, že jde o regiony více postižené brannou povinností? Nebo v těchto komunitách již existovala jistá koordinace zdola?Zřejmě sehrály roli oba faktory. Právě zde byl obzvlášť horlivě prováděn plán mobilizace, ale zároveň si dovedu představit, že tam již dříve existovala jistá praxe lokální koordinace. Potenciál těchto protestů však nepřesahuje rámec jednotlivých případů. Hrdinné ženy, které bojovaly s Ruskou národní gardou v Machačkale, se snažily dosáhnout především toho, aby nebyli mobilizováni jejich manželé, děti, příbuzní. Výsledkem jejich protestů může být maximálně to, že nebudou mobilizování jejich manželé a dětí, ale někdo jiný — tam, kde není tak silný potenciál konfrontace a odpor je menší.Pro tento fenomén, dobře známý lidem studujícím sociální hnutí, existuje zkratka NIMBY: not in my backyard — ne na mém dvorku. Každý bojuje především sám za sebe, za své zájmy. Nejde o specifikum protestů proti mobilizaci. Podobný způsob jednání jsme mohli pozorovat již dříve.V Rusku se koná mnoho ekologických protestů. Některé z nich jsou úspěšné — například známá kauza Šijes. Odvážný odpor místních občanů vůči úřadům vyústil v zastavení projektu obří skládky. Jenže na jiných místech, kde odpor není tak silný, se podobné projekty realizují neustále. Aktivisté nemají potenciál, aby dosáhli více než jen dílčího úspěchu v konkrétním případě. K tomu jsou zapotřebí dobře zavedené koordinační mechanismy. Ty lze v Rusku vytvořit, pokud jde o zapojení stovek lidí, ale nikoli v situaci, kdy jde o miliony občanů.Je strategie „ne na mém dvorku“ typická jen pro Rusko nebo je charakteristická obecně pro společnosti s autoritářským režimem? Tento problém se vůbec netýká jen Ruska. Zná jej velmi mnoho zemí, kde vládnou represivní autokracie. Některé státy však mají jiné organizační struktury, které usnadňují koordinaci. Například latinskoamerické autoritářské režimy v druhé polovině dvacátého století neustále narážely na odpor odborů, které představovaly důležitý faktor koordinace.V Rusku se o vytvoření takové alternativy pokusil tým Alexeje Navalného, ale byl fakticky poražen. Někdo byl perzekvován, někdo musel uprchnout ze země, čímž se ještě před únorem 2022 potenciál koordinace prudce snížil. Státní moc si byla velmi dobře vědoma hrozeb, které pro ni znamenají jakékoli organizační struktury, a proto se je snažila všemožně oslabit. Což se jí podařilo.Jaký význam má koordinace protestů ze zahraničí, online? Například příznivci Alexeje Navalného se nyní snaží povzbudit lidi k odporu. Koordinace online funguje jen jako doplněk koordinace v reálném životě a není schopna ji nahradit. Navíc dnes už hrozí velmi tvrdé represe, které odrazují od účasti na masových protestech. Lidé vědomě či intuitivně zvažují riziko trestu a šance na úspěch. Možnost úspěchu se zdá být v tuto chvíli velmi malá, kdežto hrozba perzekucí — nejen formou správních řízení, ale i trestního stíhání — je enormní. To přirozeně vede Rusy k hledání individuálních řešení namísto kolektivních akcí.Podmínkou pro vznik masových protestů je tedy situace, kdy lidé vyhodnotí riziko trestu jako nižší než šanci na úspěch?Ano, lidé prozatím dospívají k názoru, že šance na prolomení „mobilizační mašinérie“, která se opírá o represi, jsou mizivé. Je tedy racionální hledat spíše individuální únik než jakýkoli kolektivní protest.Mohou příklady, jako je protest v Dagestánu, ovlivnit vnímání situace? Je pravděpodobné, že se ostatní regiony rozhodnou jít touto cestou? Mnoho lidí nechápe události v Dagestánu jako inspiraci, ale právě naopak jako důkaz, že státní moc v konfrontaci s občany používá násilí. V rámci celého Ruska by změna nastala jen v případě, že by represivní aparát oslabil a stát by se už nedokázal vypořádat se záplavou kolektivních akcí na mnoha místech v celé zemi.To by však vyžadovalo určitou kritickou masu aktivistů, kteří by byli ochotni takříkajíc přejít do ofenzivy. Dosud tu takové množství protestujících, zejména na celostátní úrovni, není. Nevylučuji podobný vývoj, ale prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by se v různých regionech Ruska našlo dostatečné množství těch, kteří by šli do přímého střetu s jednotkami ministerstva vnitra a Ruskou národní gardou — místo aby jenom ukryli své manžele, děti a další blízké.Říkáte však, že takovou možnost nevylučujete. Za jakých podmínek? V případě, že by v průběhu válečných akcí oslabil státní aparát a že by poklesla motivace tento státní aparát bránit.Klasický případ je únor 1917, kdy se vojenské jednotky v Petrohradě obávaly, že budou samy poslány na frontu, proto nešly bránit carskou vládu, jež se nakonec zhroutila. Skutečně hluboký propad schopnosti potlačovat občanské aktivity v Rusku dosud nepozorujeme. Právě naopak. Jednotky ministerstva vnitra a Ruské národní gardy totiž mají zájem na tom, aby byly nutně potřeba k potlačení protestů — v takovém případě je totiž nikdo nepošle na frontu. A samozřejmě by míra všeobecné nespokojenosti měla být mnohem vyšší než nyní. Jestliže se válečné akce budou protahovat, může to situaci ovlivnit, ale jak přesně — to zatím nevíme.Panuje všeobecná představa, že míra všeobecné nespokojenosti s mobilizací se výrazně zvýší, až se budou domů vracet rakve. Je to reálný scénář?Jedna věc je ostrá reakce, druhá věc je kolektivní akce. Aby se akutní reakce změnila v kolektivní akci, je zapotřebí čas a koordinační mechanismy. Ty zatím neexistují a rozhodně se nevytvoří lusknutím prstu.Samozřejmě, že ztráty na životech a kolaps ekonomiky, který se bude pravděpodobně prohlubovat, mohou tuto koordinaci podnítit, ale na prognózy je ještě brzy, protože příliš mnoho věcí se rozhoduje přímo na bojišti. Je pro koordinaci nutné mít jasného a oblíbeného vůdce? Nebo by organizovaný masový protest mohl vzejít z horizontálního sociálního hnutí? Na tuto otázku neexistuje přesná odpověď, neboť v jednotlivých zemích se situace značně liší. Někde taková hnutí vyrůstají z iniciativ zdola: například v Súdánu, kde se místní protesty proti režimu Umara al-Bašíra rozšířily po celé zemi. Jinde se obtížné role organizátora odporu ujímají lidé typu Corazon Aquinové, jež stanula v čele demokratického hnutí na Filipínách po vraždě svého manžela.Rusko je navíc velká země. Mnohé protesty byly a stále jsou jen lokální. Pro státní moc je to velmi výhodné, protože může rozdělovat a vládnout. Pokud se něco stane v Machačkale, je méně pravděpodobné, že se protesty rozšíří do Moskvy a Petrohradu, než v nevelké zemi, kde by se dal očekávat pochod matek na hlavní město. V Rusku se dagestánské matky do Moskvy nedostanou.Každopádně neexistuje žádný vzorec, který by říkal, že při určitém souboru faktorů se stane to či ono. Veškeré odhady na základě analogických situací pracují jen s pravděpodobností. V lékařské diagnostice víme, že ve třiceti procentech případů lze pacienta s určitými příznaky léčit jistým způsobem, ve dvaceti procentech případů pacient žádnou léčbu nepotřebuje, protože nemoc sama odezní, a v dalších dvaceti procentech je nemoc bez ohledu na způsob léčby stejně smrtelná. V politické diagnostice to nefunguje, protože každý „pacient“ má velmi rozsáhlý soubor charakteristik, z nichž mnohé neznáme, a navíc hraje roli prvek náhody.Často tedy nemůžeme předvídat a nanejvýš můžeme jen ex post vysvětlovat. To se netýká jen protestů. Můžeme hovořit jen o více či méně pravděpodobném vývoji.Citoval jste studii o autoritářských režimech, podle níž samy masové protesty nevedou vždy ke svržení moci, protože musí také propuknout konflikt uvnitř elit. Odhaduje se však, že od druhé světové války se ve třiceti procentech případů autoritářské režimy zhroutily právě kvůli masové nespokojenosti a protestům veřejnosti. Třicet procent se nezdá být málo. Měly tyto případy nějaká společná specifika?Příkladem může být revoluce v Íránu v roce 1979. Vypukly rozsáhlé protesty, ale elity zůstaly věrné šáhovi Mohammadu Rezovi Pahlavímu a nechtěly přejít na stranu protestujících. A přesto, jak zpíval Vladimir Vysockij, „šáh potvrdil svou naprostou neschopnost“ a opustil zemi, čímž revoluce zvítězila. Dalším příkladem je Československo v roce 1989, kde byl režim poměrně rychle a bez zvláštního odporu smeten masovými demonstracemi. Takové příklady tedy existují, ale neexistuje nějaký soubor ingrediencí pro absolutní recept. Hodně totiž záleží na tom, jak vládnoucí skupiny vyhodnotí rizika ztráty moci a jaké zdroje mají k dispozici.Ve východní Evropě sehrála velmi důležitou roli skutečnost, že se tamní komunistické režimy nemohly spoléhat na mocenskou podporu Sovětského svazu a samy nebyly schopny odolat protestním hnutím. Veřejnost i státní moc si toho byly vědomy. Při rozhodování, zda se postaví na odpor či nikoli, šlo tedy o kombinaci objektivních faktorů, očekávání a představ vládnoucích skupin. Kde přesně leží zlomový bod, nevíme.Co lze z historie moderních autokracií zjistit o mechanismech rozkolu elit? Existují pro něj v Rusku předpoklady?Důležitý je rozdíl mezi typy autoritářských režimů. Některé z nich se vyznačují kolektivním vedením, které samo o sobě předpokládá různé hráče s různými pozicemi a různým potenciálem. Někdy konflikty uvnitř elit vedou ke státním převratům. Pro příklady nemusíme chodit daleko: v roce 1957 se rozhořel konflikt elit v předsednictvu sovětského ústředního výboru, když se takzvaná protistranická skupina Molotova, Malenkova a Kaganoviče pokusila svrhnout Chruščova. Tento pokus se ukázal jako neúspěšný, Chruščov zvítězil a poslal své protivníky do demise.V roce 1964 se naopak Chruščovovým odpůrcům podařilo dosáhnout svého. Existovalo totiž předsednictvo ústředního výboru jakožto orgán, který rozhodoval o důležitých otázkách kolektivně, a mohl se tak zbavit některých nepohodlných osob.Něco podobného se dělo v některých vojenských režimech. Například v Latinské Americe ve druhé polovině dvacátého století bylo běžné, že se o moc dělili velitel pozemních sil a velitel námořnictva — každý se svými loajálními jednotkami — a ti museli řešit všechny politické otázky. Pak vznikaly spory mezi těmi, kteří takříkajíc chtěli všechny postřílet, a těmi, kteří byli proti. Přibližně tak to probíhalo v Argentině po porážce ve válce o Falklandy.V personalistických politických režimech, k nimž patří i současný ruský režim, neexistuje žádný mechanismus kolektivního rozhodování. Stačí se podívat na záznam ze zasedání Rady bezpečnosti z 21. února letošního roku: žádná organizovaná oponentura proti politickému vůdci vůbec nebyla možná. Účastníci elit opět dávají přednost strategii individuálního úniku před kolektivním „hlasem“. Riskovali by totiž ještě víc než běžní občané — mají zkrátka co ztratit.Dnes není důvod očekávat štěpení uvnitř ruských elit. Nevylučuji sice kategoricky takový vývoj, ale podobný rozkol nevzniká spontánně, sám od sebe, jen proto, že někdo s něčím nesouhlasí. Nespokojenci v kruzích elity se spíše snaží být nenápadní a možná čekají, až se situace obrátí pro ně příznivějším směrem. A rozhodně nejsou připraveni podniknout kolektivní akci proti politickému vedení.Tito hypoteticky nespokojení členové ruských elit ale nyní nepředvádějí ani strategii úniku — takřka nikdo z nich nerezignuje na funkci, a spíše se podřizují osudu. Něco podobného — i při vší propasti mezi elitou a běžnými mobilizovanými občany — lze pozorovat v celé společnosti: lidé, kteří ve skutečnosti do války jít nechtějí, poslušně chodí k odvodu s pocitem „když musím, tak budiž“. Znamená to tedy, že mnoho běžných Rusů i příslušníků elity nevolí ani strategii úniku, ani strategii hlasu?Kromě „úniku“ a „hlasu“ Hirschman zdůrazňuje ještě jednu možnost: loajalitu, tedy přijetí toho, co se děje, smíření a pouhé sledování běhu událostí, který je nastaven zvenčí. Hirschmanovi následovníci později identifikovali ještě strategii neglect, tedy pasivitu — nedělat nic a nijak nereagovat.V případě ruských občanů jde spíše o variantu „loajality“, která vychází z představy, že ať uděláte cokoli, stejně prohrajete, takže bojovat se státem je zbytečné. Pro elity je charakteristická spíše strategie pasivity, neboť když neděláte vůbec nic, rizika jsou menší, než když děláte cokoli. Opět se jedná o racionální chování, vyplývající z toho, jak řadoví občané i lidé u moci vyhodnotí rizika svých kroků. Pokud předpokládáte, že vás nezachrání ani protesty, ani pokus o únik, co jiného můžete dělat?Jak si vlastně lidé utvářejí své představy o míře rizika a svých šancích? Lidé vycházejí z reálných zkušeností, které mají buď více či méně přímo, anebo prostřednictvím médií, sociálních sítí a podobně. Je logické, že mnoho z nich se tváří v tvář krizi rozhodne buď pro loajalitu, nebo pasivitu. Pro mnoho pozorovatelů, kteří by rádi viděli v ruské společnosti větší aktivitu, to může být frustrující. Ale lidé se zkrátka chovají právě takto, a to nejen v případě mobilizace.V době pandemie se chování lidí příliš nelišilo od současné reakce na vnější šok. Ti, kdo mohli někam utéct nebo se zavřít doma, utekli a zavřeli se. Ti, kteří byli buď zoufalí, nebo lehkomyslní, vyrazili na nějakou antivaxerskou akci. Většina lidí ale nedělala nic zvláštního: chodili do práce, protože museli živit své děti, a kdyby seděli doma, nikdo jim výplatu nedá. Mnozí onemocněli a zemřeli. Tato logika chování tedy neplatí jen pro současnou situaci.A je specifická pro Rusko?Funguje v mnoha společnostech. Některé země ale mají instituce, které lidi k odlišnému chování vybízejí, kdežto jiné společnosti takové instituce nemají. Pokud se v demokracii vláda dopustí nějaké strašné zahraničněpolitické chyby a zahájí nepopulární válku, je možnost to ovlivnit.Například americká invaze do Iráku velmi záhy ztratila popularitu, a když se změnilo vedení USA, Američané se z Iráku stáhli. Roli přitom sehrály jak postoje amerických voličů, tak amerických elit.V autoritářských režimech takový mechanismus neexistuje. Je nepředstavitelné, že by se dnes ruské elity sjednotily a svrhly Putina — alespoň prozatím. A ruští občané nemají ani organizovanými protesty šanci změnit zahraniční politiku.To neznamená, že ruská společnost je špatná. Je strukturována tak, že je pro ni současná reakce na mobilizační krizi zcela logická a oprávněná. Za jiných okolností by se Rusové i elity chovali jinak.Rozhovor vedla Margarita LjutovováZ ruského originálu Почему россияне так покорно отправляются на фронт publikovaného v magazínu Meduza přeložila JITKA KOMENDOVÁ.

Zdroj: Denikreferendum.cz

Zobrazit celý článek

Podobné články

Reflex.cz | 30. 11. 2023 14:30:35 | Zprávy

Zemřel irský zakladatel britské punkové a folkové kapely The Pogues Shane MacGowan. Úmrtí dnes na instagramu oznámila jeho žena Victoria Mary Clarkeová. MacGowanovi, který byl známý také svými alkohol ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Info.cz | 30. 11. 2023 14:30:34 | Zprávy

KOMENTÁŘ KARLA BARTÁKA | Válečné konflikty ani další karamboly na světové scéně neprospívají společnému úsilí lidstva odvrátit klimatickou katastrofu a zachránit přijatelné životní podmínky na planetě ... ..

Zdroj: Info.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 14:30:18 | Zprávy

Pražský dopravní podnik (DPP) chce postupně zmodernizovat všechny zastaralé a ostudné toalety v metru. Vypsal proto tendr za 220 milionů korun. Podle zadávací dokumentace DPP plánuje v dalších čtyřech ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 14:30:16 | Zprávy

V centru Zlína se po osmiměsíční rekonstrukci otevřela křižovatka Mostní a Březnické ulice. Přinese plynulejší provoz a lepší napojení na místní část Letná, lepší bude i dostupnost MHD v lokalitě, p ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 14:20:07 | Zprávy

Česko čeká výrazné stárnutí. Do poloviny století by mohl počet lidí nad 65 let vzrůst z 2,2 milionu na 3,1 milionu. Jejich podíl se tak dostane z pětiny na třicet procent. Přibýt by mělo hlavně osob ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Denikreferendum.cz | 30. 11. 2023 14:15:35 | Zprávy

Nový argentinský prezident Javier Milei je sice podobný mluvka a showman jako Donald Trump, má ovšem mnohem radikálnější názory, a především mnohem radikálnější program. Co se mu z něj podaří prosadit ... ..

Zdroj: Denikreferendum.cz

Reflex.cz | 30. 11. 2023 14:10:26 | Zprávy

Z optimistů se stali pesimisté. Z usměvavých zachmuření. Kamkoli v poslední době přijdu, slyším stesky a kritiku. Protahuje se to a tím to připomíná nestravitelnou mexickou telenovelu. Proč tomu tak j ... ..

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 14:05:07 | Zprávy

Slovensko se musí připravovat na období po skončení války na Ukrajině a na standardizaci slovensko-ruských vztahů, uvedl slovenský premiér Robert Fico při jednání s velvyslanci Spojených států a Ruska ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 14:00:18 | Zprávy

Pro Ukrajinu bude jednodušší získat zpět poloostrov Krym než oblast Donbasu na východě země, řekl podle agentury Unian ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při středečním setkání s ukrajinskými vy ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 14:00:18 | Zprávy

Ruský ministr zahraničí ve svém projevu na zasedání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) obvinil Západ, že vede hybridní válku proti Rusku, a řekl, že její další obětí se může stát M ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 13:45:09 | Zprávy

Japonsko vyzvalo Spojené státy, aby pozastavily lety konvertoplánů V-22 Osprey nad jeho územím poté, co se ve středu jeden z amerických strojů zřítil do oceánu poblíž japonského ostrova Jakušima. Při ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 13:35:07 | Zprávy

Zesnulý americký diplomat, někdejší ministr zahraničí a dlouholetý komentátor světové politiky Henry Kissinger se dožil sta let. Za svou dlouhou kariéru se potkal s plejádou diktátorů, významných prem ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Info.cz | 30. 11. 2023 13:15:30 | Zprávy

Až miliarda lidí na světě trpí duševními a neurologickými poruchami. Zájem o služby psychoterapeutů narostl zejména v covidu. „Je to tím, že lidé ztratili jistoty toho, co měli. Museli přehodnotit svů ... ..

Zdroj: Info.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 13:05:08 | Zprávy

O tom, jak jel v době obří stávky premiér Petr Fiala navštívit kravín, jak koalice pomáhá panu Vidlákovi v prodeji propagačních předmětů, a zda budou premiérovi napříště stačit holiny obalené do igeli ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 13:00:17 | Zprávy

Lupič, nebo lidový hrdina, který „bohatým bral a chudým dával“? Skutečný osud podkarpatského zbojníka Nikoly Šuhaje se mnohem víc blíží první z variant, nicméně kniha Ivana Olbrachta z něj udělala l ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 12:55:07 | Zprávy

Na výstavišti v Dubaji ve čtvrtek začala konference OSN o změně klimatu COP28. Dvoutýdennímu jednání téměř 200 zemí o dalším společném postupu proti změnám klimatu předsedá ministr průmyslu Spojených ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 12:50:08 | Zprávy

Ve věku sta let zemřel Henry Kissinger, odešla tak jedna z nejvlivnějších osobností dvacátého století. Diplomat a teoretik mezinárodních vztahů působil od konce šedesátých let jako bezpečnostní pora ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 12:40:09 | Zprávy

Bruslí na tenkém ledě, řekl rusista Jiří Just na CNN Prima NEWS o novinářce Jekatěrině Duncovové. Ta chce kandidovat v ruských prezidentských volbách. V zemi otevírá témata jako je válka na Ukrajině, ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 12:40:09 | Zprávy

Pražské arcibiskupství reagovalo na množící se spekulace kolem pohřbu Karla Schwarzenberga. Arcidiecéze oznámila, že celá katedrála svatého Víta bude otevřena pouze pro pozvané, kteří u sebe budou mít ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 12:40:09 | Zprávy

Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala výbuch, který v noci na čtvrtek ochromil dopravu na Bajkalsko-amurské magistrále na východní Sibiři, tvrdí s odvoláním na své zdroje zpravodajské portály Ukra ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 12:35:10 | Zprávy

Nespokojení lékaři se po neúspěšném jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimile Válkem sešli ve čtvrtek s premiérem Petrem Fialou. S ním měli řešit odměňování zdravotníků. S resortem zdravotnictví to ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 12:30:14 | Zprávy

Vědci z univerzity v Sydney objevili v lidských plicích protein, který blokuje nákazu virem SARS-CoV-2 a vytváří v těle přirozenou ochrannou bariéru proti nemoci covid-19. Podle autorů otevírá práce ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Reflex.cz | 30. 11. 2023 12:15:27 | Zprávy

Vydavatel Lidových novin v reakci na mnichovskou zradu spojenců v čele s Francií napsal 4. listopadu 1938 tuto větu: „Nemůžeme-li zpívat s anděly, budeme výti s vlky.“ Asi nevěděl, že chce-li pět s ch ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 12:05:06 | Zprávy

Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámí definitivní podobu cen energií pro příští rok, a to měsíc po představení návrhu na zvýšení regulované složky cen energií. Ten počítal s meziročním růstem ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 12:00:20 | Zprávy

Nejnovější data Českého statického úřadu (ČSÚ) značí výrazné stárnutí obyvatelstva – do půlky století může počet lidí nad 65 let vzrůst z 2,2 na 3,1 milionu. Podíl seniorů se tak dostane z pětiny na 3 ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 11:55:06 | Zprávy

Česko zasype nový sníh. Od pátečního večera do sobotní půlnoci připadne většinou 10 až 25 cm, ojediněle až 35 centimetrů nového sněhu. Výstraha meteorologů platí pro celou Moravu a Slezsko, Vysočinu, ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 11:50:07 | Zprávy

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje před hrozbou spojenou s používáním aplikace WeChat, za kterou stojí čínská společnost Tencent. Aplikace podle instituce sbír ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Denikreferendum.cz | 30. 11. 2023 11:45:41 | Zprávy

Budoucnost finanční a vojenské podpory Ukrajině je na Západě stále častějším předmětem diskuzí. Důvěryhodnost Putinova Ruska doma i v zahraničí oslabuje, Ukrajina se však bez zásadní západní podpory n ... ..

Zdroj: Denikreferendum.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 11:30:17 | Zprávy

Rozhodnutí Bulharska nepovolit letadlu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem přelet nad svým územím je podle Kremlu hloupé a absurdní. Za „zlovolnou hloupost“ ho označila i Lavrovova mluvčí M ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 11:30:14 | Zprávy

Ukrajinská armáda posílá nové útočné oddíly na levý břeh Dněpru v Chersonské oblasti, tvrdí podle amerického Institutu pro studium války (ISW) ruští prováleční komentátoři. Píší o tom, že na levém b ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 11:20:08 | Zprávy

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje před používáním mobilní aplikace WeChat a její čínské verze Weixin. Ta sbírá velký objem uživatelských dat, a právě to by v kombin ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 11:20:08 | Zprávy

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier musel po středečním přistání v katarské metropoli Dauhá půl hodiny čekat nahoře na schůdcích, než mohl sestoupit z letadla, protože ho neměl kdo uvítat. Diplo ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 30. 11. 2023 11:05:23 | Zprávy

Je jednou z největších slovenských stavebních firem, která má za sebou více než třicetiletou historii.  Mezi její realizace patří například největší soukromé vědecko-výzkumné centrum na Slovensku nebo ... ..

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 11:05:07 | Zprávy

Skupina Nova si z letošního jedenáctého ročníku HbbTV Sympozia v Neapoli přivezla ocenění v rámci HbbTV Awards 2023. Vyhrála ho druhý rok po sobě, a to za modré tlačítko v kategorii Nejlepší mar ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 10:45:08 | Zprávy

Z politických institucí nejvíce občanů důvěřuje Ústavnímu soudu. S nástupem Petra Pavla do funkce se významně zvýšila důvěryhodnost prezidenta, kterému důvěřuje přes půlku lidí. Senátu důvěřuje třetin ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Info.cz | 30. 11. 2023 10:35:22 | Zprávy

KOMENTÁŘ MARTINA KOVÁŘE | Henry Kissinger je mrtvý. Odešel ve sto letech jako ikona a legenda americké i světové politiky a diplomacie...

Zdroj: Info.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 10:35:05 | Zprávy

Končí osvětová akce Movember, která má za cíl během celého listopadu zvyšovat povědomí o zdraví mužů. Poukazuje zejména na důležitost včasného odhalení rakovinného nádoru. O své zkušenosti s nemocí ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Reflex.cz | 30. 11. 2023 10:15:33 | Zprávy

Henry Kissinger, vlivný ale současně kontroverzní americký diplomat a politik, zemřel ve středu ve věku 100 let. S Kissingerem je spojováno mnoho mýtů a spekulací, stejně jako nepřeberné množství až n ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 10:15:08 | Zprávy

Česko čeká mrazivý víkend plný sněhu. Za sobotu by mohlo na mnoha místech napadnout i přes dvacet centimetrů. Na četných místech se budou vytvářet sněhové jazyky, místy i závěje. Ani přes den teplot ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 09:45:11 | Zprávy

Kancelář prezidenta Petra Pavla přijme ve čtvrtek od 11 hodin Alexandera Sorose. Ten je synem miliardáře a investora George Sorose. Pavel Alexandera ve zprávě charakterizuje jako filantropa a předsedu ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 09:40:11 | Zprávy

Krajně pravicový vítěz nizozemských parlamentních voleb z minulého týdne Geert Wilders zvažuje sestavení menšinové vlády. Dvě největší pravicové strany už uvedly, že s Wildersovou Stranou pro svobodu ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 09:05:09 | Zprávy

Centrální redakce zpravodajství pod vedením šéfredaktora Matyáše Kaisera posiluje svůj tým zkušených reportérů. Od 1. prosince se vrací reportérka a držitelka Novinářské ceny Dominika Hejl Hromková. S ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 09:05:05 | Zprávy

Hnutí ANO neprotestuje proti snahám vlády snižovat deficit rozpočtu, ale proti způsobu, jakým to vládnoucí koalice dělá, řekl v pořadu Události, komentáře místopředseda hnutí Karel Havlíček. P ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 09:05:05 | Zprávy

Senát má na programu uzákonění limitu pro odměny obecních a krajských zastupitelů nebo novely o matrikách a o dani z přidané hodnoty (DPH). Schvalovat má také zákon o dorovnávacích daních pro velké ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 09:05:05 | Zprávy

Poslanci mají podruhé mimořádnou schůzi z podnětu opozičního hnutí ANO k projednání cen energií. Na jiné mimořádné schůzi z iniciativy koalice by ve čtvrtek měli probrat poslanecký návrh na zrušení ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Info.cz | 30. 11. 2023 09:00:36 | Zprávy

PRÁVNÍ SERVIS | Zákon o spotřebitelském úvěru ukládá poskytovatelům spotřebitelských úvěrů před uzavřením smlouvy nebo významným navýšením výše úvěru povinnost posoudit takzvanou úvěruschopnost spotře ... ..

Zdroj: Info.cz

Denikreferendum.cz | 30. 11. 2023 08:45:33 | Zprávy

Další ročník klimatické konference opět připomíná frašku. Předseda konference domlouvá fosilní dohody, Saúdové si rozdělují Afriku a EU na jednáních zastupuje bývalý zaměstnanec Shellu. Vykopněme fosi ... ..

Zdroj: Denikreferendum.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 08:45:09 | Zprávy

Jde o zákeřnou lež, která má v lidech vyvolat pocit viny, aby této neschopné vládě kývli na zvyšování daní, neprotestovali proti poklesu reálných mezd a důchodů a smířili se s propadem životní úrovně, ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 08:45:07 | Zprávy

Ve čtvrtek Česká republika hostí předsedu slovenského parlamentu Petera Pellegriniho a slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka. Pellegrini se v Praze plánuje setkat se svými českými protějšky, ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 08:30:16 | Zprávy

Úmrtí Henryho Kissingera vyvolalo smíšené reakce. Někdejší prezident USA George Bush mladší ocenil jeho odhodlání, když jako chlapec uprchl před německými nacisty, posléze proti nim bojoval a stal se ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 30. 11. 2023 08:25:30 | Zprávy

Ve věku 100 let zemřel Henry Kissinger. Nestor světové diplomacie proslul jako poradce amerických prezidentů a jako hlavní architekt americké zahraniční politiky během napjatých dekád dvacátého stolet ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 08:15:07 | Zprávy

Při útoku na okraji Jeruzaléma zemřeli ráno nejméně dva lidé a osm dalších osob bylo zraněno, sdělila izraelská policie. Útočili dva střelci, podle médií jednoho vojáci zabili a druhého zranili. V I ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 07:55:06 | Zprávy

V Kyrgyzstánu mění státní vlajku. Příslušný návrh schválil parlament v prvním čtení. Autoři návrhu chtějí pozměnit paprsky slunce na vlajce středoasijské země, aby si lidé „slunce nepletli se slunečni ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Info.cz | 30. 11. 2023 07:50:23 | Zprávy

„Psychoaktivní látky jako kratom a HHC jsou všude kolem nás, neměli bychom se tvářit, že je nevidíme, naopak bychom je měli regulovat. Přinese nám to nejen kontrolu, ale také finance, které pak můžeme ... ..

Zdroj: Info.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 07:35:06 | Zprávy

Při střeleckém útoku na okraji Jeruzaléma zemřela mladá dívka a šest dalších osob bylo zraněno, píší místní média. Podle nich útočili dva střelci. Server listu Haarec předtím uvedl, že střelná zranění ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 07:05:09 | Zprávy

Miliardář Elon Musk ve středu ve vášnivém rozhovoru firmám, které přestaly inzerovat na jeho sociální síti X kvůli antisemitskému obsahu, vzkázal, ať „jdou do prdele“, uvedla ve čtvrtek agentura Reute ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 07:00:19 | Zprávy

Ve čtvrtek nás podle meteorologů čeká hodně oblačnosti, místy sluníčko a slabé sněžení. Večer se sněžení zintenzivní a nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 0 °C. V pátek nás od jihozápadu čeká na ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 30. 11. 2023 06:45:33 | Zprávy

Brněnské nakladatelství Kazda se zaměřuje na knihy o lesích, zvířatech, udržitelnosti či netradičním cestování. Nedávno vydalo v překladu Martina Richtera unikátní publikaci o tom, jak při putování př ... ..

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2023 06:40:07 | Zprávy

Dočasné příměří mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás bude zatím pokračovat, uvedla izraelská armáda krátce předtím, než mělo ve čtvrtek ráno vypršet. Zdůvodnila to snahou zprostředkova ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2023 06:25:06 | Zprávy

Už třicet let v České republice pomáhají organizovat transplantace speciální koordinátoři. Loni lékaři transplantovali 867 orgánů, nejčastěji ledviny. I díky roli koordinátorů je počet těchto o ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz