Politolog Vladimir Gelman: Protesty proti mobilizaci režim v Rusku nezmění

Politolog Vladimir Gelman: Protesty proti mobilizaci režim v Rusku nezmění
Denikreferendum.cz | Zprávy

Jaká byla první reakce ruské společnosti na vyhlášení mobilizace? Proč ani nyní nevypukly v Rusku skutečně masové protesty? Ekonom Albert Hirschman ve své klasické knize Exit, Voice and Loyalty popsal, jak jednotlivci, firmy i celé státy reagují na krize všeho druhu. Dvěma základními strategiemi jsou aktivní odpor — v jeho pojetí voice, hlas — a exit, tedy únik.Pokud však nemluvíme o jednotlivcích, ale o celých komunitách, je vše mnohem složitější. Mobilizace zaskočila obrovské množství lidí, kteří teď hledají, jak reagovat na krizi, která ohrožuje je osobně, jejich rodiny a blízké. Rusové samozřejmě preferují strategii úniku. Jasným důkazem je skutečnost, že podle údajů listu Novaja Gazeta Rusko v posledních dnech opustilo více než čtvrt milionu lidí. Aktivní protesty naproti tomu zůstávají sporadickým jevem. Pro útěk do ciziny totiž stačí individuální akce, zatímco protesty vyžadují koordinaci a spolupráci. Ta v Rusku chybí. S určitými projevy protestu se setkáváme jen na lokální úrovni — v Dagestánu a na některých dalších místech.Proč právě v těchto lokálních komunitách vypukly ostré protesty? Je to tím, že jde o regiony více postižené brannou povinností? Nebo v těchto komunitách již existovala jistá koordinace zdola?Zřejmě sehrály roli oba faktory. Právě zde byl obzvlášť horlivě prováděn plán mobilizace, ale zároveň si dovedu představit, že tam již dříve existovala jistá praxe lokální koordinace. Potenciál těchto protestů však nepřesahuje rámec jednotlivých případů. Hrdinné ženy, které bojovaly s Ruskou národní gardou v Machačkale, se snažily dosáhnout především toho, aby nebyli mobilizováni jejich manželé, děti, příbuzní. Výsledkem jejich protestů může být maximálně to, že nebudou mobilizování jejich manželé a dětí, ale někdo jiný — tam, kde není tak silný potenciál konfrontace a odpor je menší.Pro tento fenomén, dobře známý lidem studujícím sociální hnutí, existuje zkratka NIMBY: not in my backyard — ne na mém dvorku. Každý bojuje především sám za sebe, za své zájmy. Nejde o specifikum protestů proti mobilizaci. Podobný způsob jednání jsme mohli pozorovat již dříve.V Rusku se koná mnoho ekologických protestů. Některé z nich jsou úspěšné — například známá kauza Šijes. Odvážný odpor místních občanů vůči úřadům vyústil v zastavení projektu obří skládky. Jenže na jiných místech, kde odpor není tak silný, se podobné projekty realizují neustále. Aktivisté nemají potenciál, aby dosáhli více než jen dílčího úspěchu v konkrétním případě. K tomu jsou zapotřebí dobře zavedené koordinační mechanismy. Ty lze v Rusku vytvořit, pokud jde o zapojení stovek lidí, ale nikoli v situaci, kdy jde o miliony občanů.Je strategie „ne na mém dvorku“ typická jen pro Rusko nebo je charakteristická obecně pro společnosti s autoritářským režimem? Tento problém se vůbec netýká jen Ruska. Zná jej velmi mnoho zemí, kde vládnou represivní autokracie. Některé státy však mají jiné organizační struktury, které usnadňují koordinaci. Například latinskoamerické autoritářské režimy v druhé polovině dvacátého století neustále narážely na odpor odborů, které představovaly důležitý faktor koordinace.V Rusku se o vytvoření takové alternativy pokusil tým Alexeje Navalného, ale byl fakticky poražen. Někdo byl perzekvován, někdo musel uprchnout ze země, čímž se ještě před únorem 2022 potenciál koordinace prudce snížil. Státní moc si byla velmi dobře vědoma hrozeb, které pro ni znamenají jakékoli organizační struktury, a proto se je snažila všemožně oslabit. Což se jí podařilo.Jaký význam má koordinace protestů ze zahraničí, online? Například příznivci Alexeje Navalného se nyní snaží povzbudit lidi k odporu. Koordinace online funguje jen jako doplněk koordinace v reálném životě a není schopna ji nahradit. Navíc dnes už hrozí velmi tvrdé represe, které odrazují od účasti na masových protestech. Lidé vědomě či intuitivně zvažují riziko trestu a šance na úspěch. Možnost úspěchu se zdá být v tuto chvíli velmi malá, kdežto hrozba perzekucí — nejen formou správních řízení, ale i trestního stíhání — je enormní. To přirozeně vede Rusy k hledání individuálních řešení namísto kolektivních akcí.Podmínkou pro vznik masových protestů je tedy situace, kdy lidé vyhodnotí riziko trestu jako nižší než šanci na úspěch?Ano, lidé prozatím dospívají k názoru, že šance na prolomení „mobilizační mašinérie“, která se opírá o represi, jsou mizivé. Je tedy racionální hledat spíše individuální únik než jakýkoli kolektivní protest.Mohou příklady, jako je protest v Dagestánu, ovlivnit vnímání situace? Je pravděpodobné, že se ostatní regiony rozhodnou jít touto cestou? Mnoho lidí nechápe události v Dagestánu jako inspiraci, ale právě naopak jako důkaz, že státní moc v konfrontaci s občany používá násilí. V rámci celého Ruska by změna nastala jen v případě, že by represivní aparát oslabil a stát by se už nedokázal vypořádat se záplavou kolektivních akcí na mnoha místech v celé zemi.To by však vyžadovalo určitou kritickou masu aktivistů, kteří by byli ochotni takříkajíc přejít do ofenzivy. Dosud tu takové množství protestujících, zejména na celostátní úrovni, není. Nevylučuji podobný vývoj, ale prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by se v různých regionech Ruska našlo dostatečné množství těch, kteří by šli do přímého střetu s jednotkami ministerstva vnitra a Ruskou národní gardou — místo aby jenom ukryli své manžele, děti a další blízké.Říkáte však, že takovou možnost nevylučujete. Za jakých podmínek? V případě, že by v průběhu válečných akcí oslabil státní aparát a že by poklesla motivace tento státní aparát bránit.Klasický případ je únor 1917, kdy se vojenské jednotky v Petrohradě obávaly, že budou samy poslány na frontu, proto nešly bránit carskou vládu, jež se nakonec zhroutila. Skutečně hluboký propad schopnosti potlačovat občanské aktivity v Rusku dosud nepozorujeme. Právě naopak. Jednotky ministerstva vnitra a Ruské národní gardy totiž mají zájem na tom, aby byly nutně potřeba k potlačení protestů — v takovém případě je totiž nikdo nepošle na frontu. A samozřejmě by míra všeobecné nespokojenosti měla být mnohem vyšší než nyní. Jestliže se válečné akce budou protahovat, může to situaci ovlivnit, ale jak přesně — to zatím nevíme.Panuje všeobecná představa, že míra všeobecné nespokojenosti s mobilizací se výrazně zvýší, až se budou domů vracet rakve. Je to reálný scénář?Jedna věc je ostrá reakce, druhá věc je kolektivní akce. Aby se akutní reakce změnila v kolektivní akci, je zapotřebí čas a koordinační mechanismy. Ty zatím neexistují a rozhodně se nevytvoří lusknutím prstu.Samozřejmě, že ztráty na životech a kolaps ekonomiky, který se bude pravděpodobně prohlubovat, mohou tuto koordinaci podnítit, ale na prognózy je ještě brzy, protože příliš mnoho věcí se rozhoduje přímo na bojišti. Je pro koordinaci nutné mít jasného a oblíbeného vůdce? Nebo by organizovaný masový protest mohl vzejít z horizontálního sociálního hnutí? Na tuto otázku neexistuje přesná odpověď, neboť v jednotlivých zemích se situace značně liší. Někde taková hnutí vyrůstají z iniciativ zdola: například v Súdánu, kde se místní protesty proti režimu Umara al-Bašíra rozšířily po celé zemi. Jinde se obtížné role organizátora odporu ujímají lidé typu Corazon Aquinové, jež stanula v čele demokratického hnutí na Filipínách po vraždě svého manžela.Rusko je navíc velká země. Mnohé protesty byly a stále jsou jen lokální. Pro státní moc je to velmi výhodné, protože může rozdělovat a vládnout. Pokud se něco stane v Machačkale, je méně pravděpodobné, že se protesty rozšíří do Moskvy a Petrohradu, než v nevelké zemi, kde by se dal očekávat pochod matek na hlavní město. V Rusku se dagestánské matky do Moskvy nedostanou.Každopádně neexistuje žádný vzorec, který by říkal, že při určitém souboru faktorů se stane to či ono. Veškeré odhady na základě analogických situací pracují jen s pravděpodobností. V lékařské diagnostice víme, že ve třiceti procentech případů lze pacienta s určitými příznaky léčit jistým způsobem, ve dvaceti procentech případů pacient žádnou léčbu nepotřebuje, protože nemoc sama odezní, a v dalších dvaceti procentech je nemoc bez ohledu na způsob léčby stejně smrtelná. V politické diagnostice to nefunguje, protože každý „pacient“ má velmi rozsáhlý soubor charakteristik, z nichž mnohé neznáme, a navíc hraje roli prvek náhody.Často tedy nemůžeme předvídat a nanejvýš můžeme jen ex post vysvětlovat. To se netýká jen protestů. Můžeme hovořit jen o více či méně pravděpodobném vývoji.Citoval jste studii o autoritářských režimech, podle níž samy masové protesty nevedou vždy ke svržení moci, protože musí také propuknout konflikt uvnitř elit. Odhaduje se však, že od druhé světové války se ve třiceti procentech případů autoritářské režimy zhroutily právě kvůli masové nespokojenosti a protestům veřejnosti. Třicet procent se nezdá být málo. Měly tyto případy nějaká společná specifika?Příkladem může být revoluce v Íránu v roce 1979. Vypukly rozsáhlé protesty, ale elity zůstaly věrné šáhovi Mohammadu Rezovi Pahlavímu a nechtěly přejít na stranu protestujících. A přesto, jak zpíval Vladimir Vysockij, „šáh potvrdil svou naprostou neschopnost“ a opustil zemi, čímž revoluce zvítězila. Dalším příkladem je Československo v roce 1989, kde byl režim poměrně rychle a bez zvláštního odporu smeten masovými demonstracemi. Takové příklady tedy existují, ale neexistuje nějaký soubor ingrediencí pro absolutní recept. Hodně totiž záleží na tom, jak vládnoucí skupiny vyhodnotí rizika ztráty moci a jaké zdroje mají k dispozici.Ve východní Evropě sehrála velmi důležitou roli skutečnost, že se tamní komunistické režimy nemohly spoléhat na mocenskou podporu Sovětského svazu a samy nebyly schopny odolat protestním hnutím. Veřejnost i státní moc si toho byly vědomy. Při rozhodování, zda se postaví na odpor či nikoli, šlo tedy o kombinaci objektivních faktorů, očekávání a představ vládnoucích skupin. Kde přesně leží zlomový bod, nevíme.Co lze z historie moderních autokracií zjistit o mechanismech rozkolu elit? Existují pro něj v Rusku předpoklady?Důležitý je rozdíl mezi typy autoritářských režimů. Některé z nich se vyznačují kolektivním vedením, které samo o sobě předpokládá různé hráče s různými pozicemi a různým potenciálem. Někdy konflikty uvnitř elit vedou ke státním převratům. Pro příklady nemusíme chodit daleko: v roce 1957 se rozhořel konflikt elit v předsednictvu sovětského ústředního výboru, když se takzvaná protistranická skupina Molotova, Malenkova a Kaganoviče pokusila svrhnout Chruščova. Tento pokus se ukázal jako neúspěšný, Chruščov zvítězil a poslal své protivníky do demise.V roce 1964 se naopak Chruščovovým odpůrcům podařilo dosáhnout svého. Existovalo totiž předsednictvo ústředního výboru jakožto orgán, který rozhodoval o důležitých otázkách kolektivně, a mohl se tak zbavit některých nepohodlných osob.Něco podobného se dělo v některých vojenských režimech. Například v Latinské Americe ve druhé polovině dvacátého století bylo běžné, že se o moc dělili velitel pozemních sil a velitel námořnictva — každý se svými loajálními jednotkami — a ti museli řešit všechny politické otázky. Pak vznikaly spory mezi těmi, kteří takříkajíc chtěli všechny postřílet, a těmi, kteří byli proti. Přibližně tak to probíhalo v Argentině po porážce ve válce o Falklandy.V personalistických politických režimech, k nimž patří i současný ruský režim, neexistuje žádný mechanismus kolektivního rozhodování. Stačí se podívat na záznam ze zasedání Rady bezpečnosti z 21. února letošního roku: žádná organizovaná oponentura proti politickému vůdci vůbec nebyla možná. Účastníci elit opět dávají přednost strategii individuálního úniku před kolektivním „hlasem“. Riskovali by totiž ještě víc než běžní občané — mají zkrátka co ztratit.Dnes není důvod očekávat štěpení uvnitř ruských elit. Nevylučuji sice kategoricky takový vývoj, ale podobný rozkol nevzniká spontánně, sám od sebe, jen proto, že někdo s něčím nesouhlasí. Nespokojenci v kruzích elity se spíše snaží být nenápadní a možná čekají, až se situace obrátí pro ně příznivějším směrem. A rozhodně nejsou připraveni podniknout kolektivní akci proti politickému vedení.Tito hypoteticky nespokojení členové ruských elit ale nyní nepředvádějí ani strategii úniku — takřka nikdo z nich nerezignuje na funkci, a spíše se podřizují osudu. Něco podobného — i při vší propasti mezi elitou a běžnými mobilizovanými občany — lze pozorovat v celé společnosti: lidé, kteří ve skutečnosti do války jít nechtějí, poslušně chodí k odvodu s pocitem „když musím, tak budiž“. Znamená to tedy, že mnoho běžných Rusů i příslušníků elity nevolí ani strategii úniku, ani strategii hlasu?Kromě „úniku“ a „hlasu“ Hirschman zdůrazňuje ještě jednu možnost: loajalitu, tedy přijetí toho, co se děje, smíření a pouhé sledování běhu událostí, který je nastaven zvenčí. Hirschmanovi následovníci později identifikovali ještě strategii neglect, tedy pasivitu — nedělat nic a nijak nereagovat.V případě ruských občanů jde spíše o variantu „loajality“, která vychází z představy, že ať uděláte cokoli, stejně prohrajete, takže bojovat se státem je zbytečné. Pro elity je charakteristická spíše strategie pasivity, neboť když neděláte vůbec nic, rizika jsou menší, než když děláte cokoli. Opět se jedná o racionální chování, vyplývající z toho, jak řadoví občané i lidé u moci vyhodnotí rizika svých kroků. Pokud předpokládáte, že vás nezachrání ani protesty, ani pokus o únik, co jiného můžete dělat?Jak si vlastně lidé utvářejí své představy o míře rizika a svých šancích? Lidé vycházejí z reálných zkušeností, které mají buď více či méně přímo, anebo prostřednictvím médií, sociálních sítí a podobně. Je logické, že mnoho z nich se tváří v tvář krizi rozhodne buď pro loajalitu, nebo pasivitu. Pro mnoho pozorovatelů, kteří by rádi viděli v ruské společnosti větší aktivitu, to může být frustrující. Ale lidé se zkrátka chovají právě takto, a to nejen v případě mobilizace.V době pandemie se chování lidí příliš nelišilo od současné reakce na vnější šok. Ti, kdo mohli někam utéct nebo se zavřít doma, utekli a zavřeli se. Ti, kteří byli buď zoufalí, nebo lehkomyslní, vyrazili na nějakou antivaxerskou akci. Většina lidí ale nedělala nic zvláštního: chodili do práce, protože museli živit své děti, a kdyby seděli doma, nikdo jim výplatu nedá. Mnozí onemocněli a zemřeli. Tato logika chování tedy neplatí jen pro současnou situaci.A je specifická pro Rusko?Funguje v mnoha společnostech. Některé země ale mají instituce, které lidi k odlišnému chování vybízejí, kdežto jiné společnosti takové instituce nemají. Pokud se v demokracii vláda dopustí nějaké strašné zahraničněpolitické chyby a zahájí nepopulární válku, je možnost to ovlivnit.Například americká invaze do Iráku velmi záhy ztratila popularitu, a když se změnilo vedení USA, Američané se z Iráku stáhli. Roli přitom sehrály jak postoje amerických voličů, tak amerických elit.V autoritářských režimech takový mechanismus neexistuje. Je nepředstavitelné, že by se dnes ruské elity sjednotily a svrhly Putina — alespoň prozatím. A ruští občané nemají ani organizovanými protesty šanci změnit zahraniční politiku.To neznamená, že ruská společnost je špatná. Je strukturována tak, že je pro ni současná reakce na mobilizační krizi zcela logická a oprávněná. Za jiných okolností by se Rusové i elity chovali jinak.Rozhovor vedla Margarita LjutovováZ ruského originálu Почему россияне так покорно отправляются на фронт publikovaného v magazínu Meduza přeložila JITKA KOMENDOVÁ.

Zdroj: Denikreferendum.cz

Zobrazit celý článek

Podobné články

iDnes.cz | 30. 11. 2022 17:30:16 | Zprávy

Veterinární inspektoři našli při kontrole skladu potravin na pražském Žižkově 6,5 kilogramu zmrazených larev bource morušového z Vietnamu. Tento druh hmyzu se v Evropské unii nesmí uvádět na trh jako potravina. O případu informovala Státní veterinární správa (SVS)...

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 30. 11. 2022 17:05:21 | Zprávy

Adventní víkend je za dveřmi a s ním i čas myslet na to, čím obdarovat nejbližší. Jestli však existuje něco, co potěší pod stromkem téměř každého, je to zaručeně dobrá kniha. Přinášíme vám výběr té nejkvalitnější cestovatelské četby, se kterou o Vánocích zaručeně nešlápnete vedle...

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 17:05:08 | Zprávy

„To jsou borci, kteří bojují za naši svobodu. Za to, aby bylo vše, jak má být, a aby tady nebyly takový prasárny, co se na nás hrnou.“ Těmito slovy mimo jiné velebil na říjnovém firemním večírku majitel známé olomoucké společnosti Nutrend vyrábějící sportovní výživu Richard Zedník dvojici mužů kontroverzní pověsti – Pavla Zítka a Libora Malého. A č ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 17:00:19 | Zprávy

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu vyzdvihl úspěchy, kterých jeho země údajně dosáhla ve zlepšování infrastruktury obytných budov a i dalších veřejných staveb. Životní podmínky se podle něho zlepšily třem milionům rodin. Úspěšná je realizace plánů na vybudování nových zdravotnických zařízení, škol, kulturních institucí či na opravu těch stáva ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 16:55:15 | Zprávy

Podnikatel Karel Diviš v úterý podal Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) stížnost proti vyřazení z prezidentské volby a na soud se obrátil také další vyřazený kandidát, podnikatel Karel Janeček. V databázi soudu bylo možné ke středečním 16:00 dohledat celkem devět podnětů souvisejících s registračním procesem, číslo nemusí být definitivní, soud stíž ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 16:55:08 | Zprávy

Severoatlantická aliance nevnímá Čínu jako svého protivníka. Tématem středečního jednání ministrů zahraničí členských zemí aliance ale byl i její ambiciózní vojenský a technologický rozvoj, řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na závěr dvoudenní schůzky NATO v Bukurešti. Ministři se také věnovali ruské hrozbě, podpoře Ukrajiny či vstupu Fi ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 16:55:08 | Zprávy

Vůdce teroristické organizace Islámský stát abú Hasan Hášimí Kurajší byl zabit. Prostřednictvím audiovzkazu to na Telegramu oznámil mluvčí islamistů...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 16:50:17 | Zprávy

Finanční sektor v Česku zůstává vysoce odolný vůči zhoršenému ekonomickému vývoji. Banky jsou dostatečně kapitálově vybavené pro absorpci šoků i v případě déletrvajících ekonomických potíží a klimatických šoků. Nebankovní finanční sektor, tedy pojišťovny či penzijní fondy, zůstává rovněž odolný. Na středeční tiskové konferenci o tom informovali p ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 16:45:33 | Zprávy

Akademický senát zvolil za nového rektora ústecké Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) Jaroslava Koutského, bývalého děkana fakulty sociálně ekonomické. Nahradí Martina Baleje, kterému po osmi letech skončí na jaře druhé funkční období. Jednačtyřicetiletý Koutský byl jediným kandidátem. Ze 40 členů akademického senátu se voleb zúčastnilo 38, z toho 36 ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Info.cz | 30. 11. 2022 16:20:20 | Zprávy

Ani oficiálně podaný odpor proti úřednímu rozhodnutí nepomohl českobudějovickému hostinskému Janu Dobiášovi k odpuštění či snížení vysoké pokuty za diskriminaci mužů v nabídce zaměstnání. Po pětiměsíčním šetření podané námitky, při kterém nechyběly ani výslechy svědků, dospěl inspektorát práce k závěru, že pokuta hostinskému náleží právem. Přestup ... ..

Zdroj: Info.cz

Reflex.cz | 30. 11. 2022 16:15:44 | Zprávy

Už šestou inscenaci nazkoušel se souborem Cirk La Putyka finský režisér MAKSIM KOMARO, umělecký šéf finské formace Circo Aereo, žonglér a jedna z nejdůležitějších osobností novocirkusového divadla v Evropě. Novinka La Putyky SENSES, která má premiéru v pátek 2. prosince v pražském prostoru Jatka78, oslavuje existenci svobodného, vtipného cirkusu. ... ..

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 16:05:08 | Zprávy

Při svém zářijovém nástupu do brněnské zoo zdůrazňovala nová ředitelka Radana Dungelová filozofii welfare, tedy co největšího blahobytu zvířat. Pouhé dva měsíce nato však ke zlosti některých zaměstnanců nechala usmrtit jednadvacetiletého bizona amerického pojmenovaného Gemini...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 16:00:34 | Zprávy

Česká republika bude moci být nejpozději od roku 2025 úplně nezávislá na ruském ropovodu Družba. Nejvyšší orgán konsorcia TAL ve středu při zasedání v Rakousku schválil projekt rozšíření Transalpinského ropovodu (TAL). Na tiskové konferenci po středečním jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 15:55:14 | Zprávy

Uprchlíci z Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí asi dostanou možnost prodloužit si dočasnou ochranu v Česku do konce března 2024. Novelu schválila vláda, nyní ji posoudí parlament, řekl ve středu vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Dočasná ochrana má podle nynějších předpisů trvat maximálně do konce března příštího roku, podle vnit ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 15:40:18 | Zprávy

Místopředseda ukrajinské sněmovny Oleksandr Kornienko považuje za nelogické, aby Rusko v současné situaci i nadále mohlo využívat své právo veta v Radě bezpečnosti. Řekl to v rozhovoru s Českou televizí. Ocenil také skvělé vztahy s Českou republikou a pomoc ukrajinským uprchlíkům. Připomněl, že Česko je jednou ze zemí, které Ukraji ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 15:40:11 | Zprávy

Obyvatele západoruského Tveru o víkendu zaskočila přítomnost armádního konvoje, který projížděl ulicemi města s mnoha ukrajinskými vlajkami. Později se ukázalo, že na místo dorazil filmový štáb, který zde bude o válce na Ukrajině natáčet propagandistický film...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 15:30:35 | Zprávy

Jihlavští policisté pátrají po třináctileté Sabině Langerové. Odešla z domu a od té doby o sobě nedala žádnou zprávu. Naposledy ji lidé viděli v sobotu večer v Komenského ulici v Jihlavě, z města mohla odjet. S žádostí o pomoc při hledání se policie obrací na veřejnost. Informovala o tom mluvčí policie Jana Kroutilová. Dívka byla pohřešovaná už d ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 15:30:34 | Zprávy

Správa železnic završila modernizaci trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou. Cestující museli na jaře a v létě přetrpět vleklé výluky, odměnou jim nyní je rychlejší, klidnější a také bezpečnější jízda. Od 11. prosince tudy začnou jezdit vlaky na prodloužené lince Postoloprty – Česká Lípa, některé spoje dojedou až k Máchovu jezeru. ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 15:30:18 | Zprávy

Vztahy Běloruska se Západem čeká podle odborníka Pavla Havlíčka nová radikálnější éra. „Náhlá smrt běloruského ministra zahraničí Vladimira Makeje, který vedl politiku vyrovnávání ruského vlivu, odstřihne zemi od posledních kontaktů na Západ,“ míní. Úmrtí navíc obklopují spekulace. Pokud by se potvrdily, musí si dle něj hrozbu uvědomovat i bělorusk ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 15:20:11 | Zprávy

Krajský soud v Plzni poslal na dva roky do vězení šestadvacetiletého Patrika S., který se v květnu 2018 objevil nečekaně na dvorku cizího domu v Horšovském Týně na Domažlicku. Zdrogovaný mladík tam ohrožoval několik lidí včetně ženy s dítětem a domáhal se toho, aby ho odvezli domů. Nakonec se sám několikrát bodl do krku. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 15:15:13 | Zprávy

Moderátorka Světlana Witowská (49) si po odchodu z veřejnoprávní televize, v níž pracovala dvacet jedna let, bude muset dát nejprve takzvanou konkurenční pauzu. Až poté nastoupí v online deníku, kde bude spolu s kolegyní Lindou Bartošovou naplňovat videoobsah. I o tom promluvila v Show Jana Krause...

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 30. 11. 2022 15:10:22 | Zprávy

Vyhlížení čtyř jezdců Apokalypsy se stalo v poslední době oblíbenou činností řady ekonomických analytiků. Nakonec ten Mor v podobě covidu už máme skoro za sebou, Válku na krku teď nás prý čeká Hladomor a Smrt přijde vždycky...

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 15:05:08 | Zprávy

Psí exkrementy v ulicích jsou problémem prakticky každého většího města. V Třešti však už lidem došla trpělivost s nepořádnými pejskaři, kteří po svých mazlíčcích neuklízejí. ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 15:05:08 | Zprávy

Na ukrajinskou ambasádu v Madridu dorazila obálka s bombou, která ve středu krátce po poledni explodovala a lehce zranila jednoho zaměstnance. Informují o tom místní média. Podle nich zatím není známo, kdo dopis poslal, ani druh výbušniny. Dopis byl podle médií adresován velvyslanci...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 15:05:08 | Zprávy

Největší extremistická skupina v Německu? Žádní holohlaví, pobledlí obdivovatelé Hitlera, těch je podle nejnovější zprávy amerického Gatestonského institutu 3 500. Několikanásobně je svými počty převyšují Šedí vlci, tedy organizace označovaná mj. za neofašistickou a islamonacionalistickou. Jejich základna má jen v Německu 18 000 členů a moc se nesk ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 14:55:09 | Zprávy

Za astronomických pět miliard korun plánuje Brno postavit novou arénu na výstavišti, která bude sloužit jak sportu, tak kultuře. Jenže už téměř dva roky se marně snaží sehnat někoho, kdo by stánek pro 13 tisíc diváků provozoval...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 14:55:09 | Zprávy

Škoda po lednovém požáru hal v Mladé Boleslavi je téměř tři miliardy korun. Podle policie požár založil muž z Českolipska, kterému hrozí až 15 let vězení. Oheň zasáhl průmyslové prostory v blízkosti nádraží, kde se vyrábí díly pro auta, mimo jiné také pro Škodu Auto...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 14:55:09 | Zprávy

Ministr financí za ODS Zbyněk Stanjura poslal občanům zprávu, která je zřejmě nepotěší. „Budeme omezovat nějakým způsobem rozsah služeb, které poskytuje stát, protože dlouhodobě je takhle stát financovat nemůže,“ řekl ve Sněmovně novinářům Stanjura. Navrhne také zrušit velkou část daňových výjimek, po čemž opakovaně volá i prezident Miloš Zeman. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 14:50:15 | Zprávy

Škoda po lednovém požáru hal v Mladé Boleslavi například se součástmi pro nová auta je téměř tři miliardy korun. Policie obvinila z jeho založení muže z Českolipska, hrozí mu až 15 let vězení, informovala ve středu na webu krajská mluvčí Vlasta Suchánková. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 14:35:16 | Zprávy

Že se konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vede pomocí nejmodernější vojenské techniky, není žádným tajemstvím. Ukrajinská armáda se zejména díky pomoci Severoatlantické aliance může spoléhat na jedny z nejvýkonnější raketometů HIMARS nebo turecké bezpilotní letouny Bayraktar. V minulých týdnech ale veřejnost upoutala jiná vymoženost ve službách obrá ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 14:30:16 | Zprávy

I přes drahé energie se v předvánočním čase opět rozzářila usedlost Václava Trunce v Chotovicích na Svitavsku. Dům pokrývá přes 90 tisíc žároviček. „Kdyby nebyly zastropované ceny, musel bych to asi položit. Dřív jsem elektřinu vůbec neřešil. Teď budu za svícení od konce listopadu do Tří králů místo 12 tisíc platit asi něco kolem 20 tisíc a možná t ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Denikreferendum.cz | 30. 11. 2022 14:20:30 | Zprávy

Ruská lidskoprávní organizace Memorial se letos stala jedním ze tří nositelů Nobelovy ceny míru. Poslání Memorialu a roli historické paměti v dnešním Rusku vysvětlují v rozhovoru dva jeho členové...

Zdroj: Denikreferendum.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 14:20:17 | Zprávy

Za obecné ohrožení z nedbalosti kvůli srážce tahače s vězeňským autobusem z května 2019 potrestal soud řidiče tahače Miroslava Koloce tříletou podmínkou s odkladem na pět let. Na sedm let mu také zakázal řízení, uložil mu i peněžitý trest 84 600 korun. Aktuální rozhodnutí ale není pravomocné. Při nehodě zemřel třiadvacetiletý dozorce a 14 lidí ut ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 14:10:11 | Zprávy

Obvinění z dokonané vraždy místo jen pokusu o ni nyní čelí dvaadvacetiletý mladík, který nedávno pobodal v Mohelnici o pět let staršího muže. Ten skončil v kritickém stavu v nemocnici a nakonec zemřel...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 14:00:20 | Zprávy

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) stáhne ze svých poboček brožury o rakovině s fotografií někdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Reaguje tak na upozornění novináře Jana Tuny na Twitteru, že pár týdnů před volbou prezidenta republiky jsou na pobočkách VZP stále k dispozici brožury s portrétem a textem jednoho z prezidentských kandidátů. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 13:55:14 | Zprávy

Turecko vítá kroky Švédska a Finska, které dosud učinily pro své členství v Severoatlantické alianci. Ministr zahraničí Mevlüt Çavusoglu na konci summitu NATO v Bukurešti ocenil „tvrdší postoj švédské vlády vůči terorismu,“ dodal ale, že potřebuje více záruk. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 13:50:16 | Zprávy

Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl server Seznam Zprávy. Škoda způsobená investorům má dosahovat podle informací Deníku N zhruba půl miliardy korun. Xixoio ale tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Reflex.cz | 30. 11. 2022 13:45:41 | Zprávy

Přední osobnosti e-commerce z Česka i ze světa se v příštím roce sjedou do Prahy a představí nejnovější trendy. E15 International E-commerce Summit. Největší česká akce věnovaná e-commerce se uskuteční na přelomu února a března. Propojí se s E15 Technologic Festivalem a láká na spíkry z Shipmonku, Rohlíku, Zásilkovny, Heureka Group nebo třeba Produ ... ..

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 13:40:10 | Zprávy

Bývalá pražská radní pro informatiku Eva Vorlíčková dostane od státu celkově půlmilionové odškodné za nemajetkovou újmu, kterou jí způsobilo trestní stíhání v kauze Opencard, rozhodl pražský městský soud. Ministerstvo spravedlnosti jí už dříve vyplatilo 344 tisíc korun, soudně se nyní domohla dalších 156 tisíc...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 13:35:08 | Zprávy

Komunální volby skončily 24. září, takže od nich už minulý čtvrtek uběhly dva měsíce. A načali jsme třetí, kdy Praha jako jediné větší město v zemi není schopná ustavit nové vedení, píše ve své glose komentátor MF DNES Miroslav Korecký...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 13:30:24 | Zprávy

Zatím poslední stadium výzkumu nového léku na Alzheimerovu chorobu označují vědci za přelomové. Oznámili to po dokončení klinických testů léku lecanemab japonské firmy Eisai a americké společnosti Biogen. Přípravek podle studie zpomaluje o sedmadvacet procent úbytek kognitivních funkcí u pacientů s neurodegenerativním onemocněním, pokud je podán ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Info.cz | 30. 11. 2022 13:25:18 | Zprávy

Pražský výrobce zdravých pochutin zažívá úspěšnou éru. S originálním konceptem směsí namíchaných podle přání zákazníka upoutala společnost Mixit vedle českého trhu i v Rumunsku nebo v Maďarsku. Kvůli rostoucí poptávce spouští novou výrobnu. A zabodovala také v soutěži Firma roku...

Zdroj: Info.cz

Reflex.cz | 30. 11. 2022 13:15:36 | Zprávy

Když v roce 1977 zemřel Elvis Presley, napsal hudební kritik Lester Bangs: "Jedna věc je jistá, už nikdy se neshodneme na jednom interpretovi tak, jako jsme se shodli na Elvisovi." Bangs zemřel v dubnu 1982, ve stejném měsíci, kdy Michael Jackson (29. srpna 1958 - 25. června 2009) začal natáčet svoje nejslavnější album: Thriller. Ta vyšla přesně př ... ..

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 13:15:11 | Zprávy

Statisíce lidí a firem by měly v příštím roce získat možnost zbavit se svých dluhů u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) totiž plánuje další kolo takzvaného Milostivého léta. Důvodem je, že úřad většinu exekucí nevymáhá za pomoci soudního exekutora, předchozí verze akce se jich tak netýkaly. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 13:15:11 | Zprávy

Při cestě ze Švýcarska do Monaka zemřel v pátek ruský obchodník s kryptoměnami Vjačeslav Taran. Zřítila se s ním helikoptéra. Ukrajinské agentury informují o tom, že měl v minulosti četné vazby na ruskou rozvědku. V poslední době jde již o třetí pochybnou smrt obchodníka s kryptoměnami...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 13:15:10 | Zprávy

Krajský soud v Plzni dnes pokračoval v projednávání případu karlovarské podnikatelky Gii Daniely Veselé, která si podle obžaloby najala Alexe Abadona, aby připravil o peníze realitní makléřku a pak ji zlikvidoval. Přestože na nahrávkách tajně pořízených v autě je slyšet, jak obžalovaná muži radí, co má udělat s mrtvolou, žena tvrdí, že je nevinná. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 13:05:08 | Zprávy

Pražský městský soud nevyhověl žádosti doživotně odsouzené Jaroslavy Fabiánové o obnovu procesu. Ta se nechvalně proslavila jako prostitutka, která své klienty uspávala a následně okrádala. Zabila celkem čtyři muže, ve vězení je od roku 2004. Je jednou ze tří žen, které si v současnosti odpykávají doživotní trest...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 13:05:08 | Zprávy

Mezi devíti kandidáty, které ministerstvo vnitra pustilo do lednové volby prezidenta, je jeden krajně sporný - Denisa Rohanová. Ale z trochu jiného důvodu, než se nyní veřejně přetřásá, píše v komentáři pro MF DNES ústavní právník Jan Kudrna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze...

Zdroj: iDnes.cz

Denikreferendum.cz | 30. 11. 2022 13:00:43 | Zprávy

Spolek Medici na ulici se snaží v českých velkoměstech poskytovat základní zdravotní péči lidem bez domova. Jejich práce je důležitá, ale jsou systémová řešení nahradit nemůže...

Zdroj: Denikreferendum.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 13:00:31 | Zprávy

Evropská komise ve středu navrhla zablokovat Maďarsku výplatu 7,5 miliardy eur (183 miliard korun) ze strukturálních fondů Evropské unie kvůli trvajícím nedostatkům v boji s korupcí a při kontrole veřejných zakázek. Maďarské reformy, jimiž chtěla Budapešť docílit odblokování peněz, nejsou podle unijní exekutivy dostatečné. O návrhu EK budou rozho ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 13:00:20 | Zprávy

Na jednáních OSN v Uruguayi tento týden začaly země diskutovat o budoucí globální smlouvě o plastech, která by měla do roku 2040 zcela snížit znečištění, přičemž mnoho států požaduje omezení výroby plastů jako způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. Vědci už totiž odhalili mikroplasty v placentách těhotných žen, mateřském mléku, lidské krvi i v plicích. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 12:55:16 | Zprávy

S žalobou proti vyvlastňovacímu řízení neuspěl místopředseda pražského vrchního soudu František Kučera s manželkou. Hrozí jim, že přijdou o pozemky u Jaroměře, kde chtějí silničáři stavět obchvat. Královéhradecký krajský soud se vyvlastněním pozemků Kučerových zabýval již podruhé. Jeho první verdikt zrušil Nejvyšší správní soud kvůli předchozí fo ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 12:45:10 | Zprávy

Francouzská bageta, tradiční pečivo z bílé mouky, se dostala na seznam kulturního dědictví UNESCO. O zápisu metody její výroby a s ní spojené kultury ve středu v Rabatu rozhodl Mezivládní výbor pro ochranu nehmotného kulturního dědictví...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 12:45:09 | Zprávy

Osmnáctiletý útočník z Velkých Losin na Šumpersku, kterého na konci října zasahující policisté dvakrát střelili do rukou, zemřel kvůli těžké intoxikaci omamnými a psychotropními látkami. Vyplynulo to z toxikologického rozboru. Dnes to oznámil šéf olomouckého odboru obecné kriminality Jan Lisický...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 30. 11. 2022 12:35:17 | Zprávy

Při zásahu u požáru roubenky v Novém Boru zemřel hasič. Zřítil se na něj strop. Není jisté, zda nemá požár ještě jednu oběť, hasiči se obávají, že uvnitř možná zůstal spolumajitel domu. Hořet v dřevěné stavbě začalo již brzy ráno, hasiči nyní mají oheň pod kontrolou. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 12:35:10 | Zprávy

Uprchlíci před Putinovou válkou z Ukrajiny mají šanci, že jim Česko prodlouží vízum o dočasné ochraně o jeden rok, do konce března 2024. Návrh, který to umožní, projedná ve středu vláda, potvrdil iDNES.cz ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan. Dočasná ochrana byla zatím v Česku udělena více než 460 tisícům osob, které utekly z Ruskem napadené Ukraj ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 12:35:10 | Zprávy

Na okraji brněnských Maloměřic a Obřan v lokalitě Hradiska si místní chodí odpočinout na své zahrádky. Okamžiky klidu v přírodě na dosah města jim v letošním roce nenarušily pouze bagry a stavební technika při rozsáhlé opravě nedalekých ulic, ale i další zásah do lokality, navíc za podivných okolností...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 12:35:10 | Zprávy

Ve francouzském departementu Hautes-Alpes poblíž Grenoblu se v posledních týdnech množí krádeže pohonných hmot z nádrží zaparkovaných aut. V polovině listopadu zloději vyprázdnili i nádrže dvou hasičských vozidel, uvedla stanice BFM TV na svém serveru...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 12:35:10 | Zprávy

Kvůli přicházející energetické krizi se letos může zhoršit kvalita ovzduší. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) předpokládá, že lidé budou ve snaze ušetřit topit dřevem a uhlím. Určité zvýšení koncentrací rakovinotvorných látek v polétavém prachu ukazují už předběžná data z letošního února. Od roku 2017 do loňska se přitom kvalita vytápění zlepš ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 30. 11. 2022 12:35:10 | Zprávy

Dvě čínská a šest ruských vojenských letadel se ve středu bez předchozího upozornění přiblížilo ke vzdušnému prostoru Jižní Koreje. Soul na to reagoval vysláním vlastních stíhacích letounů F-15K, uvedlo vedení jihokorejské armády podle agentury Yonhap. Podle pozorovatelů šlo ze strany Číny a Ruska o taktické vojenské cvičení, dodala agentura. ... ..

Zdroj: iDnes.cz